Doorgaan naar inhoud
Gratis verzending (vanaf 50 euro) en vandaag vóór 23.59 uur besteld = vandaag verstuurd.
Vandaag vóór 23.59 uur besteld = vandaag verstuurd.

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Foodies in Heels: FMS Europe BV, statutair gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 66926963.
 2. Klant: degene met wie Foodies in Heels een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Foodies in Heels en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Foodies in Heels.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Betalingen en betalingstermijn 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de aanbetaling.
 2. Voor het verlenen van diensten kan Foodies in Heels bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 3. De klant dient betalingen voor geleverde producten en/of diensten, die nog niet volledig betaald zijn, uiterlijk binnen 14 dagen na levering van het product en/of dienst te hebben voldaan.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, de klant van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Foodies in Heels de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen. 
 5. Foodies in Heels behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Foodies in Heels gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is de klant bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Foodies in Heels. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Foodies in Heels zijn/haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Foodies in Heels op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Foodies in Heels, dan is de klant nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Foodies in Heels te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Foodies in Heels gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Foodies in Heels roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Foodies in Heels, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
  2. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
  3. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.);
  4. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.);
  5. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;
  6. het product geen los tijdschrift of losse krant is;
  7. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft; en de consument niet heeft afgezien van zijn/haar herroepingsrecht.
  8. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
   2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
   3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen; of
   4. zodra de consument bevestigd heeft dat de consument de digitale inhoud via internet gaat afnemen.
   5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie.
   6. Mocht het retour gestuurde product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering aan je doorberekenen. Behandel het product daarom altijd met de meeste zorg.
   7. De consument kan zijn/haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door gebruik te maken van het retourportaal onderaan op deze website. Op het retourportaal kan de consument zijn/haar retourmelding doen en een verzendlabel afdrukken om (een deel van) de bestelling retour te sturen. 
   8. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn/haar herroepingsrecht via de retourportal op www.foodiesinheels.com te retourneren aan Foodies in Heels, bij gebreke waarvan zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen.
   9. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

    Terugbetaling van betaalde gelden en vergoeding van bezorgkosten 

   1. Indien de consument tijdig van zijn/haar herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig een deel van of de volledige bestelling aan Foodies in Heels heeft geretourneerd, dan zal Foodies in Heels het (eventueel) door de consument aanbetaalde bedrag, volledig of voor dat deel van de bestelling dat geretourneerd is, binnen 14 dagen na ontvangst door Foodies in Heels aan de consument terugbetalen.
   2. Alleen indien de consument de volledige bestelling tijdig heeft geretourneerd zoals genoemd onder lid 1 zal Foodies in Heels ook de initiële verzendkosten die de consument (eventueel) betaald heeft terugbetalen samen met de terugbetaling volgend uit lid 1.

   Vergoeding retourkosten 

   Indien de consument een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht en (een deel van) de bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren voor rekening en risico van de consument. 

   Opschortingsrecht

   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

   Retentierecht 

   1. Foodies in Heels kan een beroep doen op zijn/haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Foodies in Heels heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
   2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Foodies in Heels.
   3. Foodies in Heels is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn/haar retentierecht.

   Verrekening

   Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn/haar recht om een schuld aan Foodies in Heels te verrekenen met een vordering op Foodies in Heels.

   Eigendomsvoorbehoud 

   1. Foodies in Heels blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen ten aanzien van Foodies in Heels, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
   2. Tot die tijd kan Foodies in Heels zich te allen tijde beroepen op zijn/haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
   3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
   4. Indien Foodies in Heels een beroep doet op zijn/haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Foodies in Heels het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

   Levering

   1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
   2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
   3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Foodies in Heels het recht om zijn/haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
   4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Foodies in Heels kan tegenwerpen.

   Levertijd 

   1. Voor bestellingen geplaatst op weekdagen voor 23.59 uur geldt dat deze bestellingen dezelfde dag verstuurd worden en, in de meeste gevallen, de volgende dag geleverd worden.
   2. Voor bestellingen geplaatst op zaterdag en op zondag vóór 23.00 uur geldt dat deze worden verstuurd op zondag en, in de meeste gevallen, op maandag geleverd worden.
   3. De door Foodies in Heels opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
   4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Foodies in Heels niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
   5. Voor levering buiten Nederland geldt dat de standaard levertijden zoals genoemd onder lid 1 met 1-2 werkdagen verlengd dienen te worden.

   Feitelijke levering

   De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

   Levering en overgang van risico  

   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht. 

   Transportkosten  

   Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

   Verpakking en verzending

   1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Foodies in Heels niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
   2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient de klant eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Foodies in Heels, bij gebreke waarvan Foodies in Heels niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

   Verzekering

   De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

   • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
   • zaken van Foodies in Heels die bij de klant aanwezig zijn; en
   • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

   Garantie

   1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Foodies in Heels enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
   2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
   3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
   4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

   Uitvoering van de overeenkomst 

   1. Foodies in Heels voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
   2. Foodies in Heels heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
   3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
   4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Foodies in Heels tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
   5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Foodies in Heels tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

   Informatieverstrekking door de klant 

   1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Foodies in Heels.
   2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
   3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Foodies in Heels de betreffende bescheiden. 
   4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Foodies in Heels redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

   Uitvoering van een dienst

   1. Foodies in Heels zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener.
   2. Indien Foodies in Heels op enig moment voorziet dat zijn/haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Foodies in Heels de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

   Vrijwaring

   De klant vrijwaart Foodies in Heels tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Foodies in Heels geleverde producten en/of diensten. 

   Klachten

   1. De klant dient een door Foodies in Heels geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
   2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Foodies in Heels daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Dit kan het snelst door een email te sturen naar [email protected].
   3. Consumenten dienen Foodies in Heels uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
   4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Foodies in Heels in staat is hierop adequaat te reageren. 
   5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
   6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Foodies in Heels gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
   7. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

    Ingebrekestelling

    1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Foodies in Heels.
    2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Foodies in Heels ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

    Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

    Als Foodies in Heels een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Foodies in Heels verschuldigd zijn.  

    Aansprakelijkheid Foodies in Heels

    1. Foodies in Heels is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
    2. Indien Foodies in Heels aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
    3. Foodies in Heels is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
    4. Indien Foodies in Heels aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
    5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

    Vervaltermijn

    Elk recht van de klant op schadevergoeding van Foodies in Heels vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. 

    Recht op ontbinding

    1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Foodies in Heels toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
    2. Is de nakoming van de verplichtingen door Foodies in Heels niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Foodies in Heels in verzuim is. 
    3. Foodies in Heels heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Foodies in Heels kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

    Overmacht

    1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Foodies in Heels in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Foodies in Heels kan worden toegerekend in een van de wil van Foodies in Heels onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn/haar verplichtingen in redelijk­heid niet van Foodies in Heels kan worden verlangd. 
    2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
    3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Foodies in Heels 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Foodies in Heels er weer aan kan voldoen. 
    4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
    5. Foodies in Heels is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

    Wijziging van de overeenkomst  

    Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

    Wijziging leveringsvoorwaarden

    1. Foodies in Heels is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
    2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
    3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Foodies in Heels zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
    4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

    Overgang van rechten

    1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Foodies in Heels. 
    2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

    Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

    1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
    2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Foodies in Heels bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

    1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
    2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Foodies in Heels is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

    Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

    1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 september 2021.